Sakrament Bierzmowania - wskazania (Bp Roman Pindel)

Schemat jest ogólny nie dotyczy Mszy świętej z udzieleniem sakramentu bierzmowania czy z Mszy świętej podczas której występują inne obrzędy, błogosławieństwa czy poświęcenia.

W zakrystii należy przygotować:
 • Paramenty do obmycia po bierzmowaniu
  • ciepła woda w dzbanie
  • ciepła woda w misie
  • mydło (nie w płynie) i ręcznik,
  • cytryna i chleb – bez soli
 • Obrzędy Bierzmowania dla księdza Proboszcza (wersja z dialogiem z młodzieżą
  „stara wersja”)
 • Mikrofon bezprzewodowy
 • Komentarze dla Komentatora (Lektora lub Kapłana)
 • Formularz Mszy św.: MSZA PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA (Można ją odprawiać we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, uroczystości, Środy Popielcowej i całego Wielkiego Tygodnia.)
 • Stuły dla kapłanów niecelebrujących Mszę Świętą
Komentarz przed procesją wejścia

W dzisiejszy dzień gromadzi nas w kościele uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież z naszej Parafii. Sakrament bierzmowania jest sakramentem umocnienia na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej, sakramentem umocnienia zwłaszcza na czas ważnych życiowych wyborów dotyczących przyszłości. To sam Duch Święty pomaga nam w podejmowaniu dojrzałych decyzji, aby wypełnić Boży plan zbawienia. Prośmy więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności i bojaźni Bożej, które będą pomocą w życiu chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi łaskę sakramentu bierzmowania.

Procesja Wejścia

Najkrótsze wejście

Śpiew na wejście – Organista/chór

Rozpoczęcie Eucharystii

Ksiądz Biskup rozpoczyna Eucharystię (Najczęściej – „od ołtarza”, po pozdrowieniu RODZICE – bez kwiatów, proszą o udzielenie Sakramentu Bierzmowania, który jest sakramentem „na drodze ku dojrzałości”. Rodzice nie podchodzą do Biskupa i nie wręczają kwiatów. Bardzo proszę, by tekst prośby nie był powielaniem utartych tekstów skopiowanych z Internetu.

Akt pokutny
Liturgia Słowa

Najczęściej z dnia (zgodnie z wskazaniami kalendarza liturgicznego) – należy to uzgodnić z sekretarzem Biskupa. Jeżeli sakrament Bierzmowania udzielany jest na Mszy Świętej w sobotę wieczorem – Liturgia Słowa jest z Niedzieli. Kapłan mający odczytać Ewangelię podchodzi do Księdza Biskupa po Błogosławieństwo. W przypadku, kiedy używany jest Ewangeliarz – należy po odczytaniu Ewangelii raz jeszcze odśpiewać aklamację Alleluja („Chwała Tobie Królu Wieków” – w okresie Wielkiego Postu) i w tym czasie podać Biskupowi Ewangeliarz, by nim pobłogosławił zebranych. Po błogosławieństwie należy odebrać Ewangeliarz od Księdza Biskupa i odłożyć na właściwe miejsce. Jeżeli nie ma takiego miejsca w prezbiterium – to odkładamy go na ołtarz przedsoborowy lub jeśli to niemożliwe – zanosimy do zakrystii.

Komentarz po Ewangelii

Ksiądz Proboszcz poprosi teraz Ks. Biskupa o udzielenie zgromadzonej młodzieży sakramentu bierzmowania.

Dialog Biskupa i Proboszcza oraz bierzmowanych

Proszę przećwiczyć tekst i odpowiednio do podzielić na „frazy” Pragniemy, Aby Duch Święty, którego otrzymamy…. (może być wyświetlony na ekranie) i proszę by młodzież na końcu zaakcentowała – słowo AMEN.

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, /aby Duch Święty, którego otrzymamy, /umocnił nas do mężnego wyznawania wiary /i do postępowania według jej zasad. /Amen!

Homilia
Komentarz po homilii

Zdarza się, że Ksiądz Biskup sam prowadzi komentarz przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych – jeżeli tego nie zrobi można posłużyć się następującymi słowami:

Kandydaci do bierzmowania odnowią teraz przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym, wyrzekną się szatana i wyznają wiarę w Boga.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen!

Komentarz po odnowieniu przyrzeczeń

Prośmy o Dary Ducha Świętego śpiewając Hymn (do wyboru):
Przybądź Duchu Stworzycielu – 3 zwrotki
Przyjdź Duchu Święty ja pragnę – 3 zwrotki
o Stworzycielu Duchu przyjdź – 3 zwrotki 

Komentarz przed modlitwą konsekracyjną

Rozpoczyna się najważniejszy moment sakramentu bierzmowania. Ksiądz Biskup wraz z pomagającymi Mu kapłanami wyciągnie ręce nad kandydatami i w modlitwie będzie prosił Boga o zstąpienie na nich Ducha Świętego. Kandydaci do bierzmowania klękają, pozostali modlimy się w postawie stojącej.

Włożenie rąk i modlitwa biskupa

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Przez chwilę wszyscy modlą się w ciszy. Następnie biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i podsumowuje ciche modlitwy wiernych:

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Lektorzy odbierają stuły od księży, którzy nie koncelebrują. :

Komentarz przed bierzmowaniem

Przyszedł czas, w którym ksiądz biskup udzieli młodzieży oczekiwanego sakramentu Bierzmowania. Z odpowiedzialnością i w skupieniu modlitewnym przyjmijcie dary Ducha Świętego. A święci patronowie, których imiona wybraliście, niech orędują za Wami u Boga wypraszając łaski konieczne do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Według ustalonego porządku bierzmowani i świadkowie podchodzą teraz przed ołtarz. Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania przez namaszczenie olejem Krzyżma św. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata.

Namaszczenie krzyżmem

Sposób uzgadniamy wcześniej telefonicznie z sekretarzem. Bierzmowani podchodzą do biskupa w dwóch rzędach. Najczęściej w jednym rzędzie ustawieni są kandydaci na przemian ze świadkami, a w drugim kandydatki, również na przemian ze świadkami. Obie osoby, które są pierwsze w swoich rzędach – klękają na stopniu komunijnym. Biskup stojąc i trzymając pastorał udziela sakramentu bierzmowania. Pierwsza osoba po przyjęciu namaszczenia od razu wstaje, a na jej miejsce klęka kolejna osoba. W tym czasie Biskup udziela bierzmowania osobie z drugiego rzędu. W CZASIE NAMASZCZANIA ŚWIĘTYM OLEJEM PROSIMY O CISZĘ – nie śpiewamy pieśni – nie gramy melodii i nie podajemy mikrofonu. Dwóch księży odbiera i czyta kartki, jeden od strony kandydatów, drugi od strony kandydatek. Trzeci ksiądz podaje olej z lewej strony Biskupa.

Biskup: N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

Obmycie rąk
 • ciepła woda w misce
 • ciepła woda w dzbanku
 • mydło i ręcznik – mydło nie w płynie
 • pół cytryny i jedna kromka chleba
Komentarz po namaszczeniu świętym olejem

Dziękujmy za dary Ducha Świętego śpiewając Chwała Ojcu

W czasie obmycia rąk Księdza Biskupa (zaraz po namaszczeniu ostatniej osoby) proszę odśpiewać (podobnie jak po chrzcie: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu – 3 razy)

Modlitwa wiernych

Ksiądz Biskup czyta wprowadzenie do modlitwy wiernych z obrzędów od ołtarza lub od miejsca przewodniczenia. Młodzież (do mikrofonu bezprzewodowego przed ołtarzem) czyta przygotowane wezwania modlitwy wiernych (proszę przygotować 5 wezwań). Aklamacja do modlitwy wiernych powinna być taka, by ułatwiała modlitwę – jak najprostsza – niekoniecznie w wykonaniu samego chóru. Czytający wracają na swoje miejsce dopiero jak Biskup skończy modlić się oracją na koniec modlitwy wiernych.

Nie przygotowujemy procesji z darami

Lektor rozkłada kielich, to znaczy rozkłada korporał i ściąga palkę kładąc ją na prawy górny róg korporału; nie ściąga puryfikaterza z kielicha. Kielich natomiast ustawia przy prawej krawędzi ołtarza. Należy dopilnować by sprawnie wyniesiono na ołtarz wszystkie przygotowane cyboria (puszki) z komunikantami do konsekracji (jeśli są takie przygotowane).

Pieśń – Organista

Prefacja
Modlitwa Eucharystyczna

Należy pamiętać o podaniu tekstów Modlitwy Eucharystycznej, koncelebrującym kapłanom oraz o podejściu do z mikrofonem w odpowiednim momencie. (1K – pierwszy z prawej, 2K – pierwszy z lewej)

Komunia święta

Należy ogłosić sposób przystępowania do Komunii Świętej. Ksiądz Biskup nie rozdaje komunii świętej.

Proszę pamiętać o lavabo do biskupa.

Pieśni – Organista/chór

Modlitwa po Komunii
Komentarz przed poświęceniem krzyży

Teraz Ksiądz Biskup poświęci krzyże – pamiątki bierzmowania. Zawieszone na widocznym miejscu w waszym mieszkaniu, będą przypomnieniem dzisiejszej, ważnej chwili i nieustannym wezwaniem do realizowania wszystkich zobowiązań, dzisiaj Jezusowi Chrystusowi złożonych. Bierzmowani podnoszą swoje krzyże i trzymają je w uniesionej prawej dłoni.

Poświęcenie krzyży przy najczęściej przy ołtarzu
Podziękowanie młodzieży

Młodzież dziękuje za bierzmowanie – Proszę by młodzież przygotowała własne podziękowanie – dobrze by był to tekst z serca, a nie z Internetu. Najczęściej przedstawiciele młodzieży podchodzą do Biskupa i wręczają kwiaty.

Podziękowanie ks. Proboszcza
Błogosławieństwo

Błogosławieństwo uroczyste – dotyczące bierzmowania str 73” w Mszale Rzymskim lub strona 40 w Obrzędach Bierzmowania.

Procesja wyjścia – prosta – nie robimy też wspólnego zdjęcia z biskupem.

Pieśń na zakończenie – Organista

Ks. Piotr Góra
Sekretarz Biskupa Bielsko-Żywieckiego
Ceremoniarz Diecezjalny

WERSJA DO POBRANIA